< Vissza a kezdőlapra

Adatkezelési nyilatkozat

 A weboldal sem személyes adatokat, sem követő csomagokat (cookie) nem tárol látogatóiról.

 

 1. A Szabályzat célja

Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy a„TŰZMEGELŐZÉS” Tűz-, Munka-, Környezetvédelmi, Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság(a továbbiakban: Adatkezelő) adatkezelése megfeleljen az irányadó jogszabályok rendelkezéseinek.

A Szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

Az információs önrendelkezési jogról szóló törvény alapján az adatvédelmi követelmények betartásához szükséges feltételek és az adatkezelés biztonságának megfelelő szintű biztosítása érdekében, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény, a közbeszerzésekről szóló törvény, az információszabadságról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény alapján a „TŰZMEGELŐZÉS” Tűz-, Munka-, Környezetvédelmi, Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság(a továbbiakban: Adatkezelő) működése során keletkező közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságának biztosítása, a közérdekű adatigénylések teljesítési rendjének meghatározása, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos feladatok meghatározása és felelősségi rend kialakítása, az információ-áramlás naprakészségének biztosítása érdekében az alábbiakat határozom meg.

 

.2. A Szabályzat hatálya

 

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed

 • a Kft valamennyi munkavállalójára, valamint az eseti jelleggel munkavégzésre

            igénybe vett dolgozóra,

 • az adatfeldolgozóra, valamint
 • a fentieken kívül mindazon személyre, aki a Kft-vel bármilyen szerződéses jogviszonyban áll.

 

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed

 • a Kft-nél keletkezett valamennyi adatra,
 •  az informatikai rendszerben kezelt vagy feldolgozott adatra,
 •  az adatkezelés eredményeképpen létrejött adatra,
 • a Kft-nél alkalmazott valamennyi hardver- és szoftvereszközre, valamint
 • a Kft tevékenységével kapcsolatos, működése során keletkező közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra.

 

 

 

 1. Az Adatkezelő személye és tevékenysége

Az Adatkezelő adatai: „TŰZMEGELŐZÉS” Tűz-, Munka-, Környezetvédelmi, Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégnév: TŰZMEGELŐZÉS KFT

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő út 17.

E mail címe: tuzmegelozes@tuzmegelozes.hu

Adószám: 13829065-2-15

Cégjegyzék száma:15-09-071043

 

Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a TŰZMEGELŐZÉS KFT betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében: Nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely a) az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy - a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével -ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

 

Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

 1. Alapfogalmak

Adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

Adatkezelés:az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy

a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

 

Adattovábbítás:az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Adattörlés:az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem

lehetséges.

 

Érintett:bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy

közvetve – azonosítható természetes személy.

 

Harmadik személy:olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

Hozzájárulás:az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 

Különleges adat:

 1. a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a

vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a

szexuális életre vonatkozó személyes adat;

 1. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi

személyes adat.

 

Nyilvánosságra hozatal:az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Személyes adat:az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

Tiltakozás:az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

Adatvédelmi incidens:személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a

jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

Infotv.:Az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Fgytv.:A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

 1. Az adatkezelés jogalapja

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha:

 • ahhoz az érintett hozzájárul vagy
 • azt a törvény, vagy a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben

           törvény, vagy helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli / kötelező      

           adatkezelés /

 

Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő anyagok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét a törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.

 

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna és a személyes adat kezelése a Kft-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges vagy a Kft, ill. harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jogkorlátozásával arányban áll.

 

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy kötelező. Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen tájékoztatni kell a kezelésre kerülő személyes adatokról, valamint az adatainak kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, ill. arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, a Kft a felvett adatokat-törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a saját, ill. harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül is kezelheti.

 

A Kft az adatkezelés során az alábbi jogszabályok alapján végzi tevékenységét:

 

 • 2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2005.évi CXXXIII. törvény a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
 • 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2000.évi C. törvény a számvitelről
 • 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 1995.évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2004. évi I. törvény a sportról
 • 2007.évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott állami támogatások átláthatóságáról
 • 2015.évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
 • 2011.évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 1995.évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és

lakcím adatok kezeléséről

 

 

 1. Az adatkezelés elvei
 2. Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
 3. Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.
 4. Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.
 5. Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
 6. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Az Adatkezelő a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve köteles eljárni. Az Adatkezelő jogait és kötelezettségeit rendeltetésüknek megfelelően köteles gyakorolni, illetőleg teljesíteni.

 1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a hallgatóval, oktatóval, partnercégekkel kötött vagy kötendő szerződés alapján a szolgáltatás illetőleg a TŰZMEGELŐZÉS KFT tevékenységével kapcsolatos egyéb szolgáltatás teljesítése, valamint egyéb törvényi rendelkezés alapján, jogszabályon alapuló adatkezelés.

 

Adatkezelési cél továbbá – hozzájárulás alapján – a TŰZMEGELŐZÉS KFT marketing

üzeneteinek közvetítése is.

 

A kezelt adatok az ügyfélkapcsolat keretében beszerzett személyes adatokra, valamint a

marketing célú adatkezeléssel kapcsolatosan beszerzett személyes adatokra korlátozódnak.

 

Az érintett személye

Az Adatkezelő azon természetes személyek adatait kezeli, akik az Adatkezelő szolgáltatását igénybe veszik.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait elsősorban az érintett hozzájárulása alapján kezeli. Amennyiben az érintett az Adatkezelőt megkeresi, és szolgáltatását igénybe veszi, az érintett hozzájárul a jelen Szabályzat szerinti adatkezelésekhez. A hozzájárulás kiterjed mindazon személyes adatokra, amelyet az érintett az Adatkezelőnek átad. A hozzájárulás kiterjed azon adatokra is, amelyek az Adatkezelő tevékenysége során keletkeznek, így különösen az elkészített felvételekre.

 1. Az adatok köre

Természetes személyazonosító adatok.Ezen adatok kezelésének célja az érintett egyértelmű azonosítása. Az Adatkezelő csak annyi személyazonosító adatot kezel, amennyi szükséges és elégséges az érintettek egyértelmű azonosításához.

 1. Az Adatok kezelésének módja

Az Adatkezelő a természetes személyazonosító adatokat az érintettől veszi fel. Az Adatkezelő a természetes személyazonosító adatokat rögzíti. Az Adatkezelő felhívhatja az érintettet az adatok valódiságának igazolására. Az érintett ebben az esetben köteles okmányainak bemutatásával igazolni az adatok valódiságát. Az Adatkezelő az okmányokat kizárólag abból a célból vizsgálja, hogy ellenőrizze az adatok helyességét.

Az érintett személyazonosságának ellenőrzése és nyilvántartása szükséges annak érdekében, hogy nyilvántartható legyen.

 1. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését a regisztrált Ügyfél a bejelentkezést követően a „Saját fiókban” kezdeményezheti.

 

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 1. Adattovábbítás

Adatok továbbítására minden esetben csak az érintett írásbeli hozzájárulása, vagy törvény felhatalmazása alapján kerül sor. Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít, ha annak jogalapja egyértelmű, célja, és az adattovábbítás címzettjének a személye pontosan meghatározott. Az Adatkezelő az adattovábbítást minden esetben dokumentálja, oly módon, hogy annak menete és jogszerűsége bizonyítható legyen. A dokumentálásra elsősorban az adatszolgáltatást kérő, illetve annak teljesítéséről rendelkező, megfelelően kiadmányozott iratok szolgálnak.

A jogszabály által előírt adattovábbítást az Adatkezelő köteles teljesíteni.

A fentieken túlmenően személyes adatot továbbítani csak akkor lehet, ha ahhoz az érintett egyértelműen hozzájárult.

Az Adatkezelő gondoskodik az adattovábbítások megfelelő nyilvántartásáról annak érdekében, hogy az adattovábbítás címzettje, módja, időpontja, valamint továbbított adatok köre utóbb megállapítható legyen.

A TŰZMEGELŐZÉS KFT, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.  

 1. Adatállományok kezelése

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az adatok nyilvántartásának módja a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfeleljen. A jelen Szabályzat szerinti elvek és kötelezettségek az elektronikus és a papíralapú nyilvántartások esetében egyaránt érvényesülnek. Az Adatkezelő a nyilvántartáshoz való hozzáférést az adatbiztonság követelményének érvényesülése mellett biztosítja, az érintett azonosításában, közreműködő személyek részére. Az Adatkezelő biztosítja, hogy más személyek az adatokhoz ne férhessenek hozzá.

Az Adatkezelő lehetőség szerint törekszik az adatminimum elvének érvényesülésére, annak érdekében, hogy az egyes munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek csak a szükséges személyes adatokhoz férjenek hozzá.

 1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

 1. Adatok törlése és archiválása, személyazonosításra alkalmatlan adatok kezelése

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

 1. a)  kezelése jogellenes;
 2. b)  az érintett kéri (a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével);
 3. c)  az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. d)  az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 5. e)  azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az érintett kérheti. Az érintett kérelme hiányában az Adatkezelő az adatokat törli, ha az adatkezelés célja megszűnt.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az Adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a törölt adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon nyilvántartsa.

 

 

 

 

 

15.1. Kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetése

 

Az adatkezelés célja: A Kft., mint adatkezelő a balesetek megelőzése, a testi épség védelme érdekében, valamint az esetleges szabálysértések, vagyon elleni bűncselekmények megelőzése céljából intézményében elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet.

 

A Kft nem üzemeltet elektronikus megfigyelőrendszert a munkavállalóinak megfigyelése

céljából, és nem célja a munkavállaló munkahelyi viselkedésének befolyásolása. Így nem található

kamerarendszer a munkaközi szünet eltöltésére hivatott konyha helyiségekben, illemhelyen,

öltözőkben, és közterületen.

 

Az üzemeltetett kamerarendszer hangot nem rögzít. A Kft vezetése elkötelezett amellett, hogy kizárólag a dolgozók, ill. a partnerek, hallgatók által is megismerhető, nyilvános pozícióval rendelkező kamerák üzemeljenek a vállalkozás területén. A kamerák elhelyezéséről szóló sémarajzott, ill. a munkavállalók elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos tájékoztatóját jelen adatkezelési tájékoztató melléklete tartalmazza.

/1-2-3. sz. melléklet /

 

A kezelt adatok köre: A Kft területére belépő személyek kamerarendszeren látszódó arcképmása, és egyéb a megfigyelőrendszer által rögzített felvételekből levonható következtetések

 

Az adatkezelés jogalapja: Partnerek, hallgatókesetében az érintett személy önkéntes hozzájárulása a területre történő belépéssel, Munkavállalók esetében a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.évi CXXXIII. tv rendelkezései, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I.tv rendelkezései

 

Az adatkezelés időtartama: A személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

tevékenység szabályairól szóló 2005.évi CXXXIII. törvény rendelkezései alapján 3 nap.

 

A Tűzmegelőzés Kft. a jogszabály által rögzített határidő elteltével felhasználás hiányában a kamerafelvételt törli. Felhasználás során 3 napon túli mentése akkor történhet, ha azt hatóság a bizonyítási eljárás során a kamerafelvétel mentését elrendeli, ha az érintett személy jogos érdekének bizonyításával kéri, hogy az adatkezelő a rá vonatkozó felvételt mentse.

 

A beérkezett kérelem jogosságát a Kft ügyvezetője elbírálja, és a kérelem jogossága esetén

gondoskodik a felvétel kimentéséről, és a törvényi előírások szerinti zárolásáról.

 

Hatósági megkeresés esetén a Kft a mentett felvételt haladéktalanul átadja az igénylő szervezetnek. Amennyiben a zárolt felvétellel kapcsolatosan megkeresés nem történik, a felvételt 30 nap elteltével a Kft megsemmisíti.

 

 

 

 

15.2.Honlapon történő adatkezelés

 

 1. Látogatói statisztikák készítése:

 

Az adatkezelés célja:

 

A Kft honlapjához és a Kft által közölt információkhoz bármely külső látogató hozzáférhet.

A honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű működés biztosítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A rögzítés célja a honlap használatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák, elemzések készítése.

 

A kezelt adatok köre:

Dátum, időpont, felhasználó számítógépének IP címe, meglátogatott oldal IP címe, előzőleg

meglátogatott oldal IP címe, felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv

5.§-a, alapján a személyek önkéntes hozzájárulása.

 

Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 2 év időtartam

 

Ügyfelekkel történő kapcsolattartás:

 

Az adatkezelés célja:

 

A Kft honlapján lehetőséget biztosít arra, hogy leendő partnerei közvetlen kapcsolatot

teremthessenek a Társaság kapcsolattartásra kijelölt munkavállalóival.

 

A kezelt adatok köre:

Név / Cégnév / telefonszám, email cím

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv

5.§-a. A partnerek adatkezelése ügyféladatnak minősül, így nem kerül bejelentésre az adatvédelmi hatóság nyilvántartásába.

 

Az adatkezelés időtartama:

A regisztrált partner hozzájárulásának visszavonásáig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3. Oktatási, ill. tájékoztatási célzattal készített fotó ill. videofelvételek készítése

 

Az adatkezelés célja: A Kft a munkavégzése során alkalmazott a munkafolyamatok bemutatásáról, a vállalat keretein belül szervezett eseményekről tájékoztató, ill. reklámfilmet, valamint fotókat készíthet, melyen a Kft dolgozói szerepelnek. A dolgozókat a Kft nem kötelezi a felvételeken történő szereplésre, ez kizárólag a munkavállaló egyéni döntése. A munkáltató kijelenti, hogy a felvételek készítésének célja nem a munkavállaló munkavégzés közbeni tevékenységének megfigyelése, és a dolgozót nem ábrázolja negatív formában.

 

A Kft kijelenti, hogy a felvétel nem sérti a dolgozó személyhez fűződő, a jó hírnév, a becsület, illetve az emberi méltóság védelméhez fűződő jogait. A Kft készített fotó vagy videofelvétel hozzájáruló nyilatkozatát jelen tájékoztató melléklete tartalmazza. /4.sz melléklet/

 

A kezelt adatok köre: Fotó, videó, ill. hangfelvétel

 

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról

szóló 2011.évi CXII. tv 5.§ alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

Az adatkezelés időtartama: A felvétel készítés okául szolgáló rendezvény, vagy az oktatás

céljának eléréséig.

 

Postai úton, e-mail-ben vagy személyes úton bejuttatott önéletrajzok adatainak

kezelése

 

Az adatkezelés célja: A Kft lehetőséget biztosít arra, hogy az egyéb reklám, promóció során az aktuális állásajánlatokról értesülő leendő munkavállaló elektronikus, levélpostai, vagy személyes úton is beadhassa jelentkezését a Kft felé. Az adatkezelés célja a munkavállalói létszám optimalizálása megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkavállalók foglalkoztatásával.

 

Az adatkezelés jogalapja: E-mail-en, vagy levélpostai úton beküldött önéletrajz esetén: Az

információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 6.§.

Személyesen behozott önéletrajz esetén: Az információszabadságról és az információs

önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§.

 

Az adatkezelés időtartama: A jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum az

önéletrajz beérkezésétől számított 1 évig. Jelentkező az önéletrajz tárolásához adott hozzájárulását bármikor, az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatban megadott elérhetőségeken visszavonhatja.

 

 

 

 

 1. Érintettek jogai és érvényesítésük

Tájékoztatás.Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelést megelőzően tájékoztatja.

A tájékoztatás elsődlegesen az érintett hozzájáruló nyilatkozata és jelen Szabályzat útján történik

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A törvényben meghatározott esetekben sor kerülhet a tájékoztatás megtagadására.

Helyesbítés.Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse.

Törlés. Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő az érintettet a törlésről tájékoztatja.

Tiltakozás.Az érintett az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Az Adatkezelő eljárása. A tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tiltakozás esetén az Adatkezelő az irányadó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el. Amennyiben az adatkezelő a tájékoztatást megtagadja, továbbá amennyiben a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, úgy az érintett jogosult bírósághoz, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. Az Adatkezelő az érintettet kérésére tájékoztatja az igénybe vehető jogorvoslati eszközökről.

 

 

 

 

 

 

16.1. Tanfolyamon részt vevők adatbázisa

 

Adatkezelés megnevezése

Tanfolyamon, résztvevők adatbázisa

Cél

Saját, adatbázis építése, a volt és jelenlegi részt vevők nyilvántartása, egymástól,való megkülönböztetése

Jogalap

Az, érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5),bekezdése.

Érintettek köre

Tanfolyamon, résztvevő érintettek

Adatok leírása

Név, születési név, neme, születési hely, idő,(amennyiben fiatalkorú törvényes képviselőjének adatai – Név, születési név,,születési hely, idő, anyja neve, személyazonosító igazolvány száma, lakhely, tartózkodási hely, mobil, vezetékes telefon, e-mail), anyja leánykori neve,,állampolgárság, nem magyar állampolgár esetén (tartózkodás jogcíme, jogosító,okmány megnevezése, száma), személyazonosító igazolvány száma, TAJ szám,,munkajogi státusza, lakhelye, tartózkodási helye, mobil, vezetékes telefon,,e-mail, iskolai végzettség, szakmai végzettség, nyelvi ismeretek, számviteli, kötelezettség teljesítése, vásárlás és fizetés dokumentálása.

Adatok forrása

Érintett

Az adatok kezelésének időtartama

Visszavonásig

Az adatkezelő neve és címe

TŰZMEGELŐZÉS KFT

4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő út 17.

Az adatfeldolgozó neve és címe

TŰZMEGELŐZÉS KFT

4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő út 17.

A tényleges adatkezelés helye

TŰZMEGELŐZÉS KFT

4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő út 17.

A tényleges adatfeldolgozás helye

TŰZMEGELŐZÉS KFT

4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő út 17.

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

WEB-SERVER

4025 DEBRECEN, Pásti u. 2. 1/5.

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

elektronikus

16.2. A TŰZMEGELŐZÉS KFT bejelentési kötelezettség alá eső adatkezelései

Adatkezelés megnevezése

Honlap (www.tuzmegelozes.hu) látogatói adatok

Cél

A honlap látogatása során az OK-TAT-60 Kft. honlapján a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Jogalap

Az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése. A hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Érintettek köre

Honlapon böngésző felhasználók

Adatok leírása

Azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe, a korábban a meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, felhasznált üzemrendszer, a felhasználó számítógépének IP címe az utolsó szakasz kivételével.

Adatok forrása

Érintett

Az adatok kezelésének időtartama

A felhasználó számítógépe IP címének részlete a látogatás befejezésekor törlésre kerül. Ezeknek az adatoknak a személyes adatra vonatkozó tárolása nem történik meg, nem adjuk hozzá ezeket az adatokat más adatforrásokhoz. A mindenkori látogatás befejezése után az Ön IP-címe azonnal törlődik a weboldalról.

Az adatkezelő neve és címe

TŰZMEGELŐZÉS KFT

4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő út 17.

Az adatfeldolgozó neve és címe

TŰZMEGELŐZÉS KFT

4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő út 17.

A tényleges adatkezelés helye

A TŰZMEGELŐZÉS KFT székhelyén

A tényleges adatfeldolgozás helye

TŰZMEGELŐZÉS KFT

4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő út 17.

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

WEB-SERVER

4025 DEBRECEN, Pásti u. 2. 1/5.

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

elektronikus

 

16.3.  Elektronikus levelezés, levelezés

 

Adatkezelés megnevezése

Elektronikus levelezés, levelezés

Cél

Tanfolyam iránti érdeklődés, információkérés, kapcsolattartás.

Jogalap

Az érintett önkéntes hozzájárulása.

Érintettek köre

Érdeklődő érintettek

Adatok leírása

Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, dátum, egyéb elérhetőségek.

Adatok forrása

Érintett

Az adatok kezelésének időtartama

Az utolsó érdeklődő levéltől számított 2 év.

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

 

Az adatkezelő neve és címe

TŰZMEGELŐZÉS KFT

4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő út 17.

Az adatfeldolgozó neve és címe

TŰZMEGELŐZÉS KFT

4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő út 17.

A tényleges adatkezelés helye

TŰZMEGELŐZÉS KFT

4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő út 17.

A tényleges adatfeldolgozás helye

TŰZMEGELŐZÉS KFT

4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő út 17.

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

WEB-SERVER

4025 DEBRECEN, Pásti u. 2. 1/5.

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

elektronikus

 

 

 

 

 

 

 

16.4. Telefonbeszélgetések

 

Adatkezelés megnevezése

Telefonbeszélgetések,(A Tűzmegelőzés Kft., ügyfélszolgálatához,beérkező hívások nem kerülnek rögzítésre.

Cél

A tanfolyamon részt vevő és adatkezelő jogainak érvényesítése, az utólagos, bizonyíthatóság.

Jogalap

Az érintett önkéntes hozzájárulása.

Érintettek köre

Érdeklődő érintettek

Adatok leírása

Ügyfél azonosítószám, neve, az ügyfél és az ügyintéző közötti beszélgetés átirata, a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok (név, lakcím, telefonszám), a hívás dátuma, időpontja.

Adatok forrása

Érintett

Az adatok kezelésének időtartama

12 hónap

Az adatkezelő neve és címe

TŰZMEGELŐZÉS KFT

4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő út 17.

Az adatfeldolgozó neve és címe

TŰZMEGELŐZÉS KFT

4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő út 17.

A tényleges adatkezelés helye

TŰZMEGELŐZÉS KFT

4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő út 17.

A tényleges adatfeldolgozás helye

TŰZMEGELŐZÉS KFT

4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő út 17.

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

WEB-SERVER

4025 DEBRECEN, Pásti u. 2. 1/5.

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

elektronikus

 

 

 

 

 

 

 

16.5. Minőségi kifogások, panaszok kezelése

Adatkezelés megnevezése

Minőségi kifogások, panaszok kezelése

Cél

A TŰZMEGELŐZÉS Kft. szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

Jogalap

Az érintett hozzájárulása.

Érintettek köre

Panaszos érintettek

Adatok leírása

Név, cím, telefonszám, e-mail cím, számlaszám, kifogás leírása, a kifogással érintett termék neve, a panasz részletes leírása, bemutatott iratok a kérés leírása, fénykép kezelése.

Adatok forrása

Érintett

Az adatok kezelésének időtartama

A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányai a Fogyasztóvédelmi tv. 17/A. § (7) bek-e alapján 5 év.

Az adatkezelő neve és címe

TŰZMEGELŐZÉS KFT

4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő út 17.

Az adatfeldolgozó neve és címe

TŰZMEGELŐZÉS KFT

4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő út 17.

A tényleges adatkezelés helye

TŰZMEGELŐZÉS KFT

4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő út 17.

A tényleges adatfeldolgozás helye

TŰZMEGELŐZÉS KFT

4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő út 17.

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

WEB-SERVER

4025 DEBRECEN, Pásti u. 2. 1/5.

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

elektronikus

 

 

16.6. Oktató adatbázis működtetése

Adatkezelés megnevezése

Oktató adatbázis működtetése

 

Cél

A TŰZMEGELŐZÉS Kft. által alkalmazott megbízásában álló oktatók

 adatai.

 

Jogalap

Az érintett hozzájárulása.

 

Érintettek köre

Panaszos érintettek

 

Adatok leírása

Név, cím, telefonszám, e-mail cím, számlaszám, önéletrajz, képzettséget igazoló okmányok, bizonyítványok másolatai, keretszerződések, megbízási és vállalkozási szerződések, oktatói adatlap adatai.

Adatok forrása

Érintett

 

Az adatok kezelésének időtartama

Visszavonásig

 

Az adatkezelő neve és címe

TŰZMEGELŐZÉS KFT

4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő út 17.

 

Az adatfeldolgozó neve és címe

TŰZMEGELŐZÉS KFT

4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő út 17.

 

A tényleges adatkezelés helye

TŰZMEGELŐZÉS KFT

4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő út 17.

 

A tényleges adatfeldolgozás helye

TŰZMEGELŐZÉS KFT

4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő út 17.

 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

WEB-SERVER

4025 DEBRECEN, Pásti u. 2. 1/5.

 

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

elektronikus

 

 

 

16.7. Érdeklődés tanfolyamaink iránt

 

Adatkezelés megnevezése

Érdeklődés tanfolyamaink iránt

Cél

A Tűzmegelőzés Kft. tanfolyamai iránt érdeklődő személyek adatai.

Jogalap

Az érintett hozzájárulása.

Érintettek köre

Érdeklődő érintettek.

Adatok leírása

Név, telefonszám, e-mail cím, életkor

Adatok forrása

Érintett

Az adatok kezelésének időtartama

Visszavonásig

Az adatkezelő neve és címe

TŰZMEGELŐZÉS KFT

4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő út 17.

Az adatfeldolgozó neve és címe

TŰZMEGELŐZÉS KFT

4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő út 17.

A tényleges adatkezelés helye

TŰZMEGELŐZÉS KFT

4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő út 17.

A tényleges adatfeldolgozás helye

TŰZMEGELŐZÉS KFT

4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő út 17.

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

WEB-SERVER

4025 DEBRECEN, Pásti u. 2. 1/5.

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

elektronikus

 

 

 1. Belső adatvédelmi felelős és adatvédelmi nyilvántartás

Az Adatkezelő adatvédelmi felelőse:

 1. a)  gondoskodik az adatvédelmi szabályok betartásáról,
 2. b)  biztosítja az adatkezeléssel és adatfeldolgozással foglalkozó személyek adatkezelési oktatását,

Az Adatkezelő adatvédelmi felelősének neve és elérhetősége: …

Az adatkezelés során felmerülő egyéb, az adatvédelmi felelős hatáskörébe nem tartozó kérdésekben az Adatkezelő vezetője dönt.

Az Adatkezelő adatkezeléseit az Infotv. 65. § (3) bekezdés c) pontja alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba nem köteles bejelenteni.

 

 

Kelt: Nyíregyháza, 2018.

 

 

 

 

……………………………………

       ügyvezető igazgató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELLÉKLETEK

 

 1. sz. melléklet: Elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos tájékoztató minta és

kamerarendszer sémarajz

 

Munkavállalói tájékoztató kamerarendszer üzemeltetéséről

Munkavállaló neve: …………………………………………………..

Születési neve: …………………………………………………

Születési helye, ideje: …………………………………………………..

Anyja neve: …………………………………………………..

 

Tisztelt Munkavállalónk!

 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 9-11.§ - a valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 20. § értelmében tájékoztatom, hogy a Tűzmegelőzés Kft / 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő út 17. / intézményében kamerás megfigyelőrendszert üzemeltet.

 

Az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésének célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése és bizonyítása, valamint az esetlegesen előforduló munkahelyi balesetek körülményeinek vizsgálata.

 

Az adatkezelés jogalapja: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv, valamint a személy és

vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv.

 

A kezelt adatok köre: a Kft területére belépő személyek arcképmása és cselekvése

 

Az adatkezelés időtartama: a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv alapján 30 nap.

 

Az adatok tárolásának helye: a  Tűzmegelőzés Kft / 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő út 17. / alatti található telephely irodájában található.

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszerrel rögzített képfelvétel érinti a felvétel keletkezésétől számított 3 napon belül jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt a Kft ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság kérésére a rögzített képfelvételt haladéktalanul átadjuk.

 

A Kft. az elektronikus megfigyelőrendszer használatával kapcsolatos adatok kezeléséről adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot készített, mely a Kft irodájában megtekinthető.

 

A szabályzat alapján Ön a Kft. adatvédelmi tisztségviselőjéhez, vagy a Kft ügyvezetőjéhez  írásbeli megkereséssel fordulhat, melyben jogosult az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást, valamint adatainak helyesbítését, törlését, ill. zárolását kérni.

 

 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy jogainak sérelme esetén az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban

megtalálható elérhetőségeken jogosult tiltakozni, bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatósághoz fordulni.

 

 

Nyíregyháza, 2018……………………………

 

 

…………………………………………………………

                       Kft. képviseletében

 

A tájékoztatást megkaptam!

 

 

Nyíregyháza, 2018……………………………..

 

 

………………………………………………………

                              Munkavállaló

 

 

 1. sz. melléklet: Elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos tájékoztató minta és

kamerarendszer sémarajz

 

Munkavállalói tájékoztató kamerarendszer üzemeltetéséről

Munkavállaló neve: …………………………………………………..

Születési neve: …………………………………………………

Születési helye, ideje: …………………………………………………..

Anyja neve: …………………………………………………..

 

Tisztelt Munkavállalónk!

 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 9-11.§ - a valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 20. § értelmében tájékoztatom, hogy a Tűzmegelőzés Kft / 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő út 17. / intézményében kamerás megfigyelőrendszert üzemeltet.

 

Az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésének célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése és bizonyítása, valamint az esetlegesen előforduló munkahelyi balesetek körülményeinek vizsgálata.

 

Az adatkezelés jogalapja: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv, valamint a személy és

vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv.

 

A kezelt adatok köre: a Kft területére belépő személyek arcképmása és cselekvése

 

Az adatkezelés időtartama: a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv alapján 30 nap.

 

Az adatok tárolásának helye: a  Tűzmegelőzés Kft / 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő út 17. / alatti található telephely irodájában található.

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszerrel rögzített képfelvétel érinti a felvétel keletkezésétől számított 3 napon belül jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt a Kft ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság kérésére a rögzített képfelvételt haladéktalanul átadjuk.

 

A Kft. az elektronikus megfigyelőrendszer használatával kapcsolatos adatok kezeléséről adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot készített, mely a Kft irodájában megtekinthető.

 

A szabályzat alapján Ön a Kft. adatvédelmi tisztségviselőjéhez, vagy a Kft ügyvezetőjéhez  írásbeli megkereséssel fordulhat, melyben jogosult az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást, valamint adatainak helyesbítését, törlését, ill. zárolását kérni.

 

 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy jogainak sérelme esetén az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban

megtalálható elérhetőségeken jogosult tiltakozni, bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatósághoz fordulni.

 

 

Nyíregyháza, 2018……………………………

 

 

…………………………………………………………

                       Kft. képviseletében

 

A tájékoztatást megkaptam!

 

 

Nyíregyháza, 2018……………………………..

 

 

………………………………………………………

                              Munkavállaló

 

 1. sz. melléklet: Jegyzőkönyv minta megfigyelőrendszerrel készült felvétel

megtekintéséhez

 

Jegyzőkönyv kamerafelvételbe történő betekintéshez

 

 1. Kamerapozíció megnevezése:

 

..........................................................................................................................

 

 1. A megtekinteni kívánt felvétel dátuma, időtartama:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

 

 1. Igénylő személyes adatai:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

 

 1. Adatkezelő képviselőjének személyes adatai:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

 

 1. Igénylő által megfogalmazott igény a megtekintett kamerafelvétellel kapcsolatosan:

 

 • Felvétel megtekintése iránti igény polgári peres eljárás megindításához
 • Felvétel megtekintése iránti igény büntetőfeljelentés megtételéhez
 • Felvétel megsemmisítése iránti igény

 

 1. A megtekintett esemény rövid összefoglalása, intézkedések

 

..........................................................................................................................

 

 

..........................................................................................................................

Igénylő aláírása

 

 

.....................................................................................

Adatkezelő képviselőjének aláírása

 

 

 

.....................................................................................

Dátum